Structure-thermal property correlation of aligned silicon dioxide nanorod arrays

Jie Zhu, Yu Zhu, Xuewang Wu, Helun Song, Yaohui Zhang, Xiaojia Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Scopus citations

Search results