Room temperature spin-orbit torque efficiency in sputtered low-temperature superconductor δ -TaN

Przemyslaw Wojciech Swatek, Xudong Hang, Yihong Fan, Wei Jiang, Hwanhui Yun, Deyuan Lyu, Delin Zhang, Thomas J. Peterson, Protyush Sahu, Onri Jay Benally, Zach Cresswell, Jinming Liu, Rabindra Pahari, Daniel Kukla, Tony Low, K. Andre Mkhoyan, Jian Ping Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations
Filter
Active

Search results