Progress of Jinping Underground Nuclear Astrophysics Experiment (JUNA) project

Wei Ping Liu, Zhi Hong Li, Jian Jun He, Xiao Dong Tang, Gang Lian, Zhu An, Jian Jun Chang, Han Chen, Qing Hao Chen, Xiong Jun Chen, Zhi Jun Chen, Bao Qun Cui, Xian Chao Du, Chang Bo Fu, Lin Gan, Bing Guo, Guo Zhu He, Alexander Heger, Su Qing Hou, Han Xiong HuangNing Huang, Bao Lu Jia, Li Yang Jiang, Shigeru Kubono, Jian Min Li, Kuo Ang Li, Tao Li, Yun Ju Li, Maria Lugaro, Xiao Bing Luo, Hong Yi Ma, Shao Bo Ma, Dong Ming Mei, Yong Zhong Qian, Jiu Chang Qin, Jie Ren, Yang Ping Shen, Jun Su, Liang Ting Sun, Wan Peng Tan, Isao Tanihata, Shuo Wang, Peng Wang, You Bao Wang, Qi Wu, Shi Wei Xu, Sheng Quan Yan, Li Tao Yang, Yao Yang, Xiang Qing Yu, Qian Yue, Sheng Zeng, Huan Yu Zhang, Hui Zhang, Li Yong Zhang, Ning Tao Zhang, Qi Wei Zhang, Tao Zhang, Xiao Peng Zhang, Xue Zhen Zhang, Zi Ming Zhang, Wei Zhao, Zuo Zhao

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

Abstract

Jinping Underground laboratory for Nuclear Astrophysics (JUNA) project takes the advantage of the ultra-low background of CJPL lab, high current accelerator and highly sensitive detectors to directly measure a number of crucial reactions occurring at their relevant astrophysical ener- gies. In current phase, JUNA aims at the direct measurements of 25Mg(p,g )26Al, 19F(p,a)16O, 13C(a,n)16O and 12C(a,g )16O reactions. The progress, including experimental setup, accelerator system, detector development, and low background test, will be presented,

Original languageEnglish (US)
Article number013
JournalProceedings of Science
Volume2016-September
StatePublished - 2016
Event26th International Nuclear Physics Conference, INPC 2016 - Adelaide, Australia
Duration: Sep 11 2016Sep 16 2016

Bibliographical note

Publisher Copyright:
© Copyright owned by the author(s) under the terms of the Creative Commons.

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Progress of Jinping Underground Nuclear Astrophysics Experiment (JUNA) project'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this