On-farm evaluation of an in-season nitrogen management strategy based on soil Nmin test

Zhenling Cui, Fusuo Zhang, Xinping Chen, Yuxin Miao, Junliang Li, Liwei Shi, Jiufei Xu, Youliang Ye, Chunsheng Liu, Zhiping Yang, Qiang zhang, Shaomin Huang, Dejun Bao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

185 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'On-farm evaluation of an in-season nitrogen management strategy based on soil N<sub>min</sub> test'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology