Need for a new protected area category for ecosystem services

Weihua Xua, Yi Xiao, Jingjing Zhang, Wu Yang, Lu Zhang, Vanessa Hull, Zhi Wang, Hua Zheng, Jianguo Liu, Stephen Polasky, Ling Jiang, Yang Xiao, Xuewei Shi, Enming Rao, Fei Lu, Xiaoke Wang, Gretchen C. Daily, Zhiyun Ouyang

Research output: Contribution to journalLetter

2 Scopus citations

Cite this

Xua, W., Xiao, Y., Zhang, J., Yang, W., Zhang, L., Hull, V., Wang, Z., Zheng, H., Liu, J., Polasky, S., Jiang, L., Xiao, Y., Shi, X., Rao, E., Lu, F., Wang, X., Daily, G. C., & Ouyang, Z. (2017). Need for a new protected area category for ecosystem services. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(22), E4319-E4320. https://doi.org/10.1073/pnas.1703083114