Magnesium deficiency causes a reversible, metabolic, diastolic cardiomyopathy

Man Liu, Hong Liu, Feng Feng, An Xie, Gyeoung Jin Kang, Yang Zhao, Cody R. Hou, Xiaoxu Zhou, Samuel C. Dudley

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Search results