Field Survey on Aquatic Environment and "Ayu" Habitat in Urban River

Makoto Higashino, Tohru Takami, Kouki Onitsuka, Juichiro Akiyama, Takayuki Nagaya, Yoshiki Shiraishi, Noriharu Ohtsuka

Research output: Book/ReportOther report

Search results