CRABP1-CaMKII-Agrn regulates the maintenance of neuromuscular junction in spinal motor neuron

Yu Lung Lin, Jennifer Nhieu, Pei Yao Liu, Gengyun C Le, Dong Jun Lee, Chin-Wen Wei, Yi-Wei Lin, Sang Hyun Oh, Dawn Lowe, Li-Na Wei

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Scopus citations

Search results