Cloning and Functional Analysis of the Bifunctional Agglutinin/Trypsin Inhibitor from Helianthus tuberosus L.

Tuanjie Chang, Hongli Zhai, Songbiao Chen, Guisheng Song, Honglin Xu, Xiaoli Wei, Zhen Zhu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Scopus citations

Cite this